26 oktober 2017:

Op zoek naar het nieuwe cement

De kracht van gemeente Renkum

Vivare organiseert maatschappelijke gesprekken om samen met andere partijen die een belangrijke steen bijdragen aan de leefbaarheid binnen dorpen en wijken op zoek te gaan naar ‘nieuw cement’. Vorig jaar stond de nieuw cement tent van Vivare in Presikhaaf. Op donderdag 26 oktober stond deze op het Europaplein in Renkum. Op uitnodiging van Vivare en gemeente Renkum gingen mensen die binnen deze gemeente wonen en/of werken deze ochtend met elkaar in gesprek. Samen op zoek naar ‘De kracht van Renkum’.

Samen werken aan leefbaarheid en veerkracht

Krachtige wijken en dorpen maak je samen. Met mensen die zich actief in willen en kunnen zetten. Zo’n 65 mensen namen aan dit gesprek deel; vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke organisaties die actief zijn binnen gemeente Renkum en enkele ondernemers en bewoners. Een gesprek met de blik op de toekomst: Wat is de kracht van de dorpen binnen gemeente Renkum en de kracht van de mensen die hier wonen, werken en leven? Welke ontwikkelingen zien we? Hoe kunnen we de leefbaarheid en veerkracht versterken? En waar zit het cement dat daarvoor nodig is?

Deze ochtend konden de aanwezigen ervaringen, ontwikkelingen, aandachtpunten en ideeën met elkaar delen en direct reageren op stellingen en vragen die aan de orde kwamen.

Als aftrap werd iedereen gevraagd naar de verwachting van deze bijeenkomst:

Een blik op gemeente Renkum

Na de opening door dagvoorzitter Rogier Elshout, startte de bijeenkomst met een film. Hoe zien en ervaren de mensen die in gemeente Renkum wonen en/of werken de dorpen? Een impressie van ‘De kracht van gemeente Renkum’.

En wat is volgens de aanwezigen in de tent kenmerkend voor Renkum?

De aanleiding voor dit gesprek

Gastheren Eric Angenent (directeur bestuurder Vivare) en Jasper Verstand (wethouder gemeente Renkum) heette iedereen in de tent van harte welkom. Daarna vroeg Rogier hen waarom Vivare en gemeente Renkum samen het initiatief hebben genomen tot dit maatschappelijke gesprek.

Eric gaf aan dat Vivare in een aantal dorpen en wijken door een opeenstapeling van ontwikkelingen en beleidsmaatregelen het cement steeds meer ziet verdwijnen. Cement in de vorm van mensen die een stapje extra kunnen en willen doen om het toenemend aantal meer kwetsbare dorps- en buurtgenoten te ondersteunen. We zien ontwikkelingen zoals vergrijzing, een groei van eenpersoonshuishoudens en een toenemende eenzijdigheid in leefstijlen en -omstandigheden in bepaalde wijken. Dit gekoppeld aan beleidsmaatregelen, zoals bezuinigingen in de zorg en ouderen en mensen met een beperking die langer zelfstandig blijven wonen, zijn reden tot zorg. Daarnaast komen onder de huidige Woningwet gezinnen die een extra tandje bij kunnen zetten of mensen die iets meer te besteden hebben, nauwelijks in aanmerking voor een huurwoning in bepaalde wijken. Juist deze groep is vaak het cement dat nodig is voor krachtige en levensvatbare wijken. Als dit langzaam verdwijnt, raakt dat de hele samenleving.

Jasper herkent de zorg van Vivare. Binnen gemeente Renkum is de situatie op dit moment niet zorgelijk, het is wel belangrijk om nu ook naar de toekomst te kijken. Vandaar dat dit ook een aandachtspunt binnen de gemeente is. Er zijn binnen de gemeente een aantal initiatieven die succesvol zijn. Alleen ’stenen’ zijn niet voldoende om de zes dorpen binnen gemeente Renkum levensvatbaar en krachtig te houden, daar is cement voor nodig. Vandaar dat gemeente Renkum, net als Vivare, het belang ervan inziet om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

De vraag die voor Eric en Jasper centraal staat: Hoe kunnen we het cement in de dorpen versterken? Dat kan alleen samen; met bewoners, ondernemers en alle betrokken maatschappelijke organisaties. Door vandaag ideeën en ervaringen met elkaar te delen en samen te kijken naar nieuwe initiatieven, mogelijkheden, verbindingen en samenwerkingen voor de toekomst.

Nieuw Cement - 3 november 2016

En hoe denken de aanwezigen hierover?

Nieuw Cement - 3 november 2016

Ontwikkelingen in het sociaal domein: de ervaringen van de ‘Burgermannetjes’

Op hun eigen - kritisch humoristische - wijze namen Laurens van Voorst (communicatieadviseur/publicist) en Bart Eigeman (adviseur overheden/organisaties en oud-wethouder) de aanwezigen mee in hun ervaringen met ontwikkelingen binnen het sociaal domein.

Nieuw Cement - 3 november 2016

Op de vraag wat de aanwezigen als zorgwekkend zien, werden de volgende antwoorden gegeven.

Nieuw Cement - 3 november 2016

Ontwikkelingen binnen de dorpen: waar zit het cement?

Het Analysecentrum van Bureau Eiffel verwerkt talloze gegevens (’big data’) in analyses. Een daarvan is het ‘kenmerken’ van wijken en dorpen op basis van gegevens zoals gezinssamenstelling, levensfase en leefstijl. Adelien van Kooten van het Analysecentrum lichtte de werkwijze toe en zoomde vervolgens in op de dorpen binnen gemeente Renkum. Hoe zien deze dorpen eruit als we kijken naar de kenmerken van de huidige bewoners? Welke groepen zijn in meer of minder mate vertegenwoordigd? Wie hebben de mogelijkheden en zijn bereid om de handen extra uit de mouwen te steken? En wat zijn de verwachtingen voor de toekomst? 

Wat blijkt uit deze analyses? Er is voldoende cement in de dorpen aanwezig. Met name 50+-ers met mogelijkheden én de bereidheid om een extra steentje bij te dragen als vrijwilliger. Om een dorp (veer)krachtig te maken en te houden, is het van belang dat niet alleen deze groep, maar alle groepen vertegenwoordigd zijn. Ook jongeren en gezinnen met kinderen. Zij zorgen niet alleen voor het cement nu, maar vormen ook het fundament voor de toekomst.

Nieuw Cement - 3 november 2016

Het gesprek: Hoe maken we de kracht in de dorpen en de mensen los?

Het gesprek werd gevoerd aan de hand van twee stellingen: ‘Wat maakt krachten in wijken los?’ en ‘Wat maakt krachten in mensen los?’ Iedereen kon bij beide stellingen 100 punten verdelen over de mogelijkheden die als beste opties werden gezien. Vervolgens gingen de aanwezigen hierover verder met elkaar in gesprek.

Nieuw Cement
Nieuw Cement

Elkaar persoonlijk spreken en ontmoeten zorgt voor verbinding. Dat maakt dorpen en wijken krachtig, levensvatbaar en voor iedereen prettig om in te wonen en te leven. Zowel de mensen in het filmpje als de aanwezigen gaven aan dat hier de focus moet liggen.

Binnen gemeente Renkum zijn een aantal initiatieven om contacten tussen bewoners en daarmee de onderlinge betrokkenheid en leefbaarheid verder te vergroten. De activiteiten van ‘Renkum voor Elkaar’ zijn hier een goed voorbeeld van. Ook zien we initiatieven vanuit bewoners en ondernemers binnen de dorpen zelf. Van het oprichten van een schaakclub tot het ontwikkelen van een masterplan voor het centrum van Doorwerth dat meer ruimte moet bieden voor ‘ontmoeten’.

De ontwikkeling die de aanwezigen ook zien binnen gemeente Renkum voor de komende jaren: een toename van het aantal bewoners met een minder groot sociaal vangnet. Zij beschikken vaak ook niet over contacten, vaardigheden of mogelijkheden om dit te vergroten. Kennismaken met buren en (gratis) toegang tot ontmoetingsmogelijkheden in hun directe omgeving zijn voor deze groep belangrijk. Laagdrempelige voorzieningen en activiteiten die bewoners zelf initiëren en waarbij ze een beroep kunnen doen op informatie, advies en steun vanuit de gemeente en andere maatschappelijke organisaties.

Iedere bewoner moet zich thuis kunnen voelen in zijn of haar dorp. De rol van de gemeente en maatschappelijke organisaties is niet om alles wat nodig of wenselijk is volledig te faciliteren of te regelen. Wel om dit te ondersteunen. Door bewoners, ondernemers, verenigingen te informeren over mogelijkheden die er zijn en hen te ondersteunen met advies en/of middelen. Er zijn binnen gemeente Renkum voldoende bewoners die dat belangrijke extra steentje bij kunnen en willen dragen. Belangrijk voor de toekomst is de dorpen ook voor deze groep mensen (actieve vijftigers, jongeren en gezinnen) toegankelijk en aantrekkelijk te houden.

Afsluiting

De leefbaarheid en veerkracht in stand houden en vergroten, kunnen we alleen samen. Bewoners en ondernemers met de gemeente en maatschappelijke organisaties die hierin faciliteren, adviseren en ondersteunen.

Deze ochtend zijn verbindingen gelegd; tussen ervaringen, feiten én mensen. Ook de analyses van Eiffel met de kenmerken van de dorpen binnen gemeente Renkum vormen een waardevolle aanvulling. Dit maatschappelijke gesprek is een goede eerste aanzet geweest. Op deze manier elkaar ontmoeten en verbindingen leggen, heeft voldoende aanknopingspunten gegeven om op andere manieren verder met elkaar in gesprek te gaan.

Nieuw Cement

De wereld verandert, ook in een gewone volkswijk. Omdat de samenleving verandert. Maar ook omdat de gevolgen van het huidige kabinetsbeleid zichtbaar worden. De versobering onder de nieuwe Woningwet en de verschuiving van taken naar de gemeenten als gevolg van decentralisatie. De leefbaarheid en veerkracht van volkswijken neemt daarmee af. Dat gaat ons aan het hart. We moeten dus op zoek naar nieuw cement. We willen onze gedeelde zorg hoger op de agenda zetten. En dat kan alleen samen.

Wilt u meedenken en -praten? Dat kan op twitter via de hashtag: #nieuwcement of mail een blogpost die wij hier kunnen plaatsen. Mail ons uw ideeën om samen de leefbaarheid en veerkracht van wijken te versterken.